Posted in Հեծանվավարություն

Մեր հեծանվավարությունը

3-1 դասարանի սովորողները կարողանում են վարել երկանիվ հեծանիվ: Երեք սովորող է, որ քառանիվ հեծանիվ է վարում, մեկ սովորող փորձում է, և ստացվում է հաղթահարել: Այս անգամ, հերթական պարապմունքին, բարդացրեցինք վարելը: Սովորողները պետք է ոլորապտույտ ճանապարհով անցնեն: