Posted in Քանդակը դեպի դասարան

Քանդակը դեպի դասարան

Պլաստիլինով ծեփել,աշխատել երեխաները շատ են սիրում: Ճամբարային գործընթացի մեջ հատկացրել ենք քանդակի ժամ: Այս անգամ ծեփեցինք մկնիկներ՝ «Մկների ժողովը»:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s