Posted in Ուսումնական նախագծեր

Ճպուռն ու մրջյունը

Խնկոյանական նախագծի շրջանակներում քննարկեցինք «Ճպուռն ու մրջյունը»:Սովորողները մեղադրեցին, արդարացրեցին և՛ ճպուռին, և՛ մրջյունին:Նրանց կարծիքները լսեք` ստորև:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s