Posted in Կոմիտասյան օրեր

Կոմիտասյան օրեր

Գույներ և ազդեցություններ:

Կոմիտասի երաժշտության ներքո սովորողները նկարում են իրենց զգացողությունները: Երաժշտությունն ու նարչությունը լավ ընկերներ են, դրանք լրացնում ու հարստացնում են միմյանց: Երաժշտության տակ նկարելը հանգստացնում, կենտրոնացնում է ուշադրությունը: Գույների, երաժշտության խաղը ավելի են զգում սովորողները, երբ նկարում են: Ամենասիրունն այն է, երբ երեխաները նկարում են երաժշտության ռիթմին, տեմպին համահունչ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s