Posted in Աշխատաժամանակ

Շաբաթվա նախագծեր

24.09-28.09.2018թ

2E4B3FAF-5A78-4959-AA52-786FFF651E74Բարձունքի հաղթահարում

«Ես» նախագիծ

Կոմիտասյան օրեր

Ստեղծում ենք խաղեր

Լողափնյա աշուն

Սեպտեմբեր 24,երկուշաբթի

Ընդհանուր պարապմունք
1.Ընտրությամբ գործունեություն
• Մարմնակրթություն
• Երգ
• Խեցեգործություն
• Մաթեմատիկա
2.Իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա
• Բանավոր համրանք,գոծողություններ երկնիշ թվերի հետ
• Երկնիշ թվի նկարագրություն
3.Իմացումի հրճվանք.բացօթյա ընթերցանություն
• «Արևի ճառագայթները» Ղազարոս Աղայան
4. Երգ
Կոմիտասյան օրեր
5.Օտար լեզու
Անգլերեն
• Ռուսերեն
Սեպտեմբեր 25,երեքշաբթի
Ընդհանուր պարապմունք
1.Իմացումի հրճվանք. Մաթեմատիկա
• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվերի համեմատում,գումարում,հանում
• Ամսվա օրեր,շաբաթ
2.Օտար լեզու
Անգլերեն
• Ռուսերեն
3.Իմացումի հրճվանք.կերպարվեստ`երկու ընկեր
4.Իմացումի հրճվանք.ուսումնական ագարակ
5.իմացումի հրճվանք.բացօթյա ընթերցանություն
• «Արևի ճառագայթները» Ղազարոս Աղայան

Սեպտեմբեր 26,չորեքշաբթի

Ընդհանուր պարապմունք

1.իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա

• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվի նկարագրություն
• Երկնիշ թվի գումարում,հանում
2.Օտար լեզու

Անգլերեն
• Ռուսերեն

3.Ընտրությամբ գործունեություն

• Մարմնակրթություն
• Երգ
• Խեցեգործություն
• Մաթեմատիկա
4.իմացումի հրճվանք մայրենի

բացօթյա ընթերցանություն`

Իրկուն Հովհաննես Թումանյան

5.Բարձունքի հաղթահարում նախագիծ`ընթացք

Սեպտեմբեր 27,հինգշաբթի

Ընդհանուր պարապմունք

1.Երգ
Կոմիտասյան օրեր

2.Իմացումի հրճվանք.մայրենի

Իրկուն Հովհաննես Թումանյան

3.լող,հեծանվավարություն

4.Բարձունքի հաղթահարում նախագիծ`ընթացք
5.Օտար լեզու
Անգլերեն
• Ռուսերեն

Սեպտեմբեր 28,ուրբաթ

Ընդհանուր պարապմունք

Բարձունքի հաղթահարում

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s